Urząd Gminy Jeleśnia we współpracy ze Stowarzyszeniem POLARIS - OPP w ramach zadań Programu Ciemne Niebo i realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Żywiecki Raj, ogłaszają przetarg na wymianę opraw oświetleniowych pod obszar ciemnego nieba na terenie Sopotni Wielkiej (CN-001 ). Zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu wymianie podlegać będzie 170szt. opraw z nieprawidłowymi oprawami wg. standardów IDA, na oprawy z płaską szybą i budową gwarantującą uzyskanie ULOR=0%. 
 
 
Głównym celem tej operacji jest wymiana obecnego oświetlenia ulicznego, na terenie miejscowości Sopotnia Wielka, na nowoczesne i energooszczędne, które skupi się na głównych ciągach komunikacyjnych (ulicy i innych obszarów użytkowych) i ochroni ciemne niebo. Są to miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i przyjezdnych. Wymiana opraw oświetleniowych przeprowadzona zostanie wzdłuż głównej na terenie wsi (ulica ta jest przedłużeniem drogi biegnącej z Jeleśni i kończy się w Sopotni Wielkiej). Nie jest to droga tranzytowa, stąd umożliwia ona poruszanie się jedynie po samej wsi. Wzdłuż tej drogi biegną główne szlaki turystyczne, docelowo zostanie utworzona również ścieżka dydaktyczna. Inwestycja ta przyczyni się także do osiągnięcia celów szczegółowych: 
- zwiększenie komfortu poruszania się nocą,
- oszczędność do 40% rocznych kosztów ponoszonych na oświetlenie uliczne,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów,
- ochrona dobra naturalnego jakim jest ciemne niebo oraz środowisko przyrodnicze na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego (nocne ekosystemy roślin i zwierząt),
- rozwój astroturystyki i pochodnych form rekreacji,
- realizacja pierwszego tego typu  projektu w Polsce.
 

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdyż poprawi się jakość życia mieszkańców, a także nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Sopotni Wielkiej. W realizację projektu zaangażowani są przede wszystkim mieszkańcy wsi Sopotnia Wielka (głównie młode pokolenie), działający wspólnie ze Stowarzyszeniem POLARIS - OPP, chcący utworzyć pierwszy, mieszkalny obszar ochrony ciemnego nieba jako miejsca do rozwoju astroturystyki oraz zachowania nocnych walorów przyrodnicznych.

Pod kątem turystów istotne znaczenie ma prawidłowe oświetlenie terenów rekreacyjnych, które stanowi przede wszystkim główna droga z bocznymi uliczkami pełniąca rolę deptaka, przy którym zlokalizowane są najbardziej urokliwe miejsca Sopotni W. (stadnina koni,  punkty widokowe, miejsca obserwacyjne, ważne obiekty kulturalne, obiekty użyteczności publicznej, itp.).Operacja przyczyni się także do osiągnięcia celu określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj", jakim jest opracowanie i utworzenie pierwszego w Polsce obszaru ochrony ciemnego nieba jako miejsca do rozwoju astroturystyki, promocji lokalnych walorów przyrodniczych, zachowania równowagi ekosystemu, oszczędności energii oraz działań pro-ekologicznych.


Prawidłowe źródło światła umożliwią sprawne obserwacje astronomiczne, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów, a także egzystencji zwięrząt. Docelowo zostanie utworzona ścieżka dydaktyczna "Szlak ciemnego nieba i miejsc obserwacyjnych."  Organizowane będą wydarzenia kulturalne, zjazdy obserwacyjne i konferencje naukowe. Realizacja operacji zakończy się w połowie 2011 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami i specyfikacją techniczną dostępne są na stronie Urzędu Gminy Jeleśnia - podmiotu wdrażającego operację: http://www.jelesnia.pl/szczegoly.php?11009

JJ Social Slider